ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរ

នមត្ថុ រតនត្តយស្ស! សូមក្រាបនមស្ការចំពោះព្រះត្រៃរ័ត្នដោយសេចក្តីគោរព!

វេបសាយព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរ សូមស្វាគមន៍ ! សូមនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍និងទស្សនៈនានាផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនា ដោយ ចុះឈ្មោះចូលកាន់គណនី ។ សូមអរគុណចំពោះការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ! យើងរួមគ្នាជួយព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរដោយខ្មែរដើម្បីខ្មែរ !

All Notes (16)

ព្រះធម្មរតនៈ

សូមស្វាគមន៍ចូលកាន់ទំព័រព្រះធម្មរតនៈ

សូមព្រះតេជគុណ

និង

ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រីករាយស្តាប់ព្រះធម៌តាមប្រាថ្នា!

«*ព្រះធម៌រមែងរក្សាអ្នកប្រតិបត្តិធម៌…
Continue

Created by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 23, 2009 at 12:41pm. Last updated by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Sep 18, 2010.

ទស្សនៈសម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត វគ្គទី៣

Continue

Created by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 25, 2009 at 7:10pm. Last updated by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 25, 2009.

ទស្សនៈសម្តេចជួន ណាត (ត...)

ទស្សនៈសម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត វគ្គទី ២…Continue

Created by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 19, 2009 at 12:30pm. Last updated by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 25, 2009.

គេហទំព័រឯកសារ

សូមស្វាគមន៍, ដើម្បីមើលឯកសារទាំងអស់សូមមើលតំណភ្ជាប់តាមលំដាប់លំដោយខាងក្រោមនេះ ៖…

Continue

Created by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 17, 2009 at 4:25am. Last updated by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 25, 2009.

សំណាបយោងដីស្រីយោងប្រុសContinue

Created by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 25, 2009 at 2:46pm. Last updated by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 25, 2009.

ច្បាប់ហៃមហាជន

Continue

Created by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 25, 2009 at 2:03pm. Last updated by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 25, 2009.

ច្បាប់ហៃមហាជនវគ្គ២Continue

Created by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 25, 2009 at 2:18pm. Last updated by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 25, 2009.

ច្បាប់ហៃមហាជនវគ្គ៣

Continue

Created by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 25, 2009 at 2:27pm. Last updated by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 25, 2009.

ច្បាប់បន្ទូលចែង

ច្បាប់បន្ទូលចែង

 
បទ​កាក​គតិ…
Continue

Created by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 25, 2009 at 1:28pm. Last updated by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 25, 2009.

សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ និល ទៀង

Continue

Created by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 18, 2009 at 4:16am. Last updated by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 23, 2009.

សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត

សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត អ្នកប្រាជ្ញកើតពីសង្គមខ្មែរបរិសុទ្ធ

អ្នក​ប្រាជ្ញ​នីមួយ​ៗ…

Continue

Created by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 17, 2009 at 4:30am. Last updated by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 23, 2009.

បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខែ្មរ…

Continue

Created by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 21, 2009 at 1:37pm. Last updated by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 23, 2009.

សម្តេច លាស់ ឡាយ[ព្រះ​នាម​ដើម]

លាស់…
Continue

Created by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 18, 2009 at 4:55am. Last updated by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 23, 2009.

ព្រះរាជជីវប្រវត្តិសម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត

ព្រះរាជជីវប្រវត្តិសម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត វគ្គទី១

*************…Continue

Created by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 22, 2009 at 3:03pm. Last updated by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 23, 2009.

ព្រះរាជជីវប្រវត្តិសម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត វគ្គទី២

Continue

Created by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 22, 2009 at 3:44pm. Last updated by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 23, 2009.

ព្រះរាជជីវប្រវត្តិសម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត វគ្គទី៣

Continue

Created by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 22, 2009 at 3:52pm. Last updated by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Mar 23, 2009.

RSS

គតិបណ្ឌិតសម្រាប់ខ្មែរ

ភ្ជាប់តំបន់បណ្តាញ

វត្តពោធិការាម ទូរទស្សន៍TempleNews ព្រះបណ្ឌិតហុកសាវណ្ណ ព្រះធម៌សម្រាប់ខ្មែរ
*********************

Badge

Loading…

អ្នកកំពុងអាន 7/9/2012

  Betsson

Birthdays

There are no birthdays today

Events

ព្រះពុទ្ធសាសនាសង្គម

អំពីស្ត្រីខ្មែរ

វិចារនានាក្នុងព.ស.ខ

© 2018   Created by ភិក្ខុធម្មានន្ទ.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service